Ehdotus uusiksi säännöiksi 2019

 

KEMPPAISTEN SUKUSEURA ry                           Hallituksen ehdotus

SÄÄNNÖT                                                                    xx.04.2019

                                                                 Luonnos 9.4.2019

 

1. § Nimi, kotipaikka ja kieli

 

Yhdistyksen nimi on Kemppaisten sukuseura ry.

Seuran kotipaikka on Hyrynsalmen kunta. Toimialuetta ei ole rajattu.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä sukuseura tai seura.

Yhdistyksen pöytäkirjakielenä on suomenkieli.

 

2. § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on tutkia ja dokumentoida suvun historiaa sekä tuoda esiin suvun perinteitä ja edistää sukuun kuuluvuutta ja yhteydenpitoa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

-        järjestää sukukokouksia, sukututkimustilaisuuksia ja sukuretkiä.

-        kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon.

-        harjoittaa seuran toimintaa edistävää julkaisutoimintaa.

-        harjoittaa yhteistyötä muiden sukujen ja sukuseurojen kanssa.

-        antaa avustuksia ja huomionosoituksia resurssiensa puitteissa.

-        pitää luetteloa seuran jäsenistä.

 

Seura voi toimintansa tukemiseksi

-        harjoittaa julkaisu- tai kustannustoimintaa

-        ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

-        järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

-        hankkia ja myydä sukutuotteita.

-        hankkia, omistaa ja myydä toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää- ja irtainta omaisuutta talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa.

Hallitus päättää näistä tarkoituksen toteuttamisen ja toiminnan tukemisen hankkeista.

 

3. § Jäsenyyttä koskevat määräykset

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15- vuotta täyttänyt henkilö, joka on isän tai äidin puolelta sukuun kuuluva tai avioliiton kautta sukuun liittynyt.

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä myös sukuun kuulumaton henkilö josta päättää sukuseuran hallitus.

Seurassa voi olla varsinaisen jäsenen lisäksi kannatusjäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran toiminnan tarkoitusta.

Kannatusjäsen ei voi olla hallituksen jäsen.

Jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä.

Seuran jäsenyys alkaa siitä päivästä, kun hallitus on jäsenyyshakemuksen hyväksynyt. 

Ainaisjäseneksi (on varsinainen jäsen) hyväksytyt säilyttävät jäsenyytensä. Uusia ainaisjäseniä ei seuraan hyväksytä.

Hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

 

4. § Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai sukuseuran kokouksessa pöytäkirjamerkinnällä.

Sukuseuran kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jonka katsotaan toimivan vastoin seuran etuja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsenmaksu on muistutuksesta huolimatta jäänyt suorittamatta kahdelta viimeiseltä vuodelta laskun erääntymisestä lukien.

 

 

5. § Sukuseuran toimielimet

Seuran toimielimet ovat sukuseuran kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää sukuseuran kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus, joka voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

 

6. § Sukuseuran sukukokoukset

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle seuran hallitus.

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Kutsu sukuseuran kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostitse viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa tulee esittää kokouksen aika, paikka ja sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat sekä muut kokouksessa esille tulevat ja päätettävät asiat.

Hallitus päättää kokouskutsujen toimitustavasta.

 

7. § Sukuseuran kokouksiin osallistuminen

Sukuseuran jäsen voi osallistua kokoukseen vain olemalla kokouspaikalla.

Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen.

Ylimääräisen kokous on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun sukuseuran kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti jonkin asian käsittelemistä varten.

Äänioikeus kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä. Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Varsinaisen jäsenen perhejäsenellä ja kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus sukuseuran kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

 

8. § Sukuseuran kokouksissa käsiteltävät asiat

 

Sukukokouksessa

-        kokouksen avaus

-        todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus

-        valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

-        valitaan kaksi ääntenlaskijaa

-        hyväksytään kokouksen työjärjestys

-        käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta.

-        vahvistetaan tilinpäätökset ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä kahden edellisen kalenterivuoden hallituksille ja muille vastuuvelvollisille.

-        vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut seuraavalle kahdelle kalenterivuodelle.

-        päätetään hallituksen varsinaisten (3-7) - ja varajäsenten (0-2) jäsenmäärästä.    

-        päätetään seuran toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajan palkkioista

-        valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle (sukukokousten väliselle ajalle).

-        valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet (vähintään 3 ja enintään 7) ja varajäsenet (enintään 2) seuraavalle toimikaudelle.

-        valitaan seuraavalle kahdelle kalenterivuodelle toiminnantarkastaja ja  varatoiminnantarkastaja

-        käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

-        päätetään aloitteista ja asioista, jotka on toimitettu sukuseuran kokoukselle kaksi kuukautta ennen sitä.

 

9. § Sukuseuran hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 3–7 varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää vastuuhenkilöt eri tehtäviin.

Hallituksen toimihenkilöitä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja nettisivujen hoitaja.

Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on toiminnastaan vastuussa sukuseuran kokoukselle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja osallistuvat kokouksen kulkuun joko olemalla paikalla,tai etäyhteyden kautta. 

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan yhdeksi toimikaudeksi  kerrallaan. Toimikausi on sukukokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokouksen voi pitää myös etäyhteydellä tai nettikokouksena.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

 

10. § Jäsenmaksu

Seura kerää varsinaisilta- ja kannatusjäseniltään vuosittaista jäsenmaksua varsinaisen sukuseuran kokouksen päätöksen mukaan.

Hallitus päättää seuran yhteistyöstä muihin yhdistyksiin ja järjestöihin.

 

11. § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Lisäksi sen voi kirjoittaa henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

 

12. § Toiminta- ja tilikausi

Seuran hallituksen toimintakausi on sukukokousten välinen aika ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat kultakin kalenterivuodelta tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme kuukautta ennen sukukokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi kuukautta ennen sukukokousta hallitukselle.

.

13. § Sääntöjen muuttaminen

Päätökseen, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan sukuseuran  kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

14. § Sukuseuran purkaminen

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan sukuseuran kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

                      Jos sukuseura puretaan, sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan

sukuseuran tarkoitusta edistävään toimintaan, joka määrätään tarkemmin purkautumisesta päättävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava sukuseuran purkamisesta.

 

15 § Yleisiä säännöksiä

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 13. §:ssä mainituissa tapauksissa.

Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.

Muussa seuran päätöksenteossa noudatetaan Yhdistyslakia.